Poniedziałek, 15 Kwiecień
Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława -

Reklama


Reklama

Cezary Łachmański: Szanowni Mieszkańcy Gminy Pasym


Materiał wyborczy. Już za kilka dni dokonacie Państwo wyboru burmistrza i swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa. To z pewnością jedne z najważniejszych wyborów, gdyż dotyczą przyszłości każdej miejscowości oraz poszczególnych samorządów.  W trakcie kampanii  wyborczej, która powoli się kończy, spotykacie się Państwo z kandydatami, poznajecie prezentowane przez nich programy. Wasza decyzja, która będzie miała miejsce 7 kwietnia 2024 r., będzie najlepszą oceną zamierzeń, które przedstawiały poszczególne komitety.O dokonaniach ostatnich 9 lat, kiedy to przedstawiciele KWW Nasza Ziemia Pasymska, Państwa głosami, dbali o rozwój naszej Gminy, informowaliśmy i będziemy informować nadal. Przecież to dzięki naszej odpowiedzialności, doświadczeniu i skuteczności zredukowaliśmy zadłużenie do 11% na koniec 2023 roku oraz zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 80 milionów złotych (środki pozyskane to ponad 55 milionów zł).


Nasze plany zawarte są w Programie Rozwoju na lata 2024-2029. Zawiera on potrzeby zgłaszane przez Mieszkańców podczas systematycznych spotkań w poszczególnych miejscowościach, a także zadań zgłaszanych przez radnych i sołtysów.
Główne zadania do realizacji to:  rozbudowa sieci kanalizacji w kolejnych miejscowościach, sieci wodociągowej, modernizacja i rozbudowa dróg, rozbudowa oświetlenia, poprawa bazy lokalowej przedszkola, utrzymanie obecnej sieci szkół i rozwój tych  placówek, utworzenie Centrum Aktywnego Seniora w budynku obecnego przedszkola.


O naszym programie, zamierzeniach, planowanych inwestycjach  macie Państwo możliwość rozmawiać podczas spotkań z kandydatami na Radnych do Rady Miejskiej w Pasymiu z KWW Nasza Ziemia Pasymska. Tak jak dotychczas pragniemy być głosem Państwa, reprezentować Was i Wasze sprawy.


Nasi kandydaci to osoby znane w swoich środowiskach, osoby niezwykle aktywne, udzielające się społecznie, sprawdzone, które zawsze są otwarte na potrzeby Mieszkańców.


Liczymy na Państwa poparcie  i zapewniamy, że oddany głos na naszych kandydatów, to głos gwarantujący dalszy dynamiczny rozwój  i wzrost jakości życia.

Wierzymy, że zbliżające się wybory będą świętem demokracji.
Zapraszamy na wybory!

Z poważaniem
Cezary Łachmański

 

 

Program Rozwoju na lata 2024-2029


Priorytet 1. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne
1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej;
2. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej;
3. Wznowienie programu wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;
5. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
6. Realizacja ogólnopolskiego programu dotacyjnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
7. Realizacja Programu "Czyste powietrze";
8. Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie".


Priorytet 2. Rozwój infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego
1. Modernizacja, przebudowa i budowa nowych dróg gminnych w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne (unijne i krajowe);
2. Budowa ulic osiedlowych na terenie miasta w oparciu o pozyskanie środków zewnętrznych (unijnych i krajowych);
3. Kontynuacja dobrej współpracy z powiatem w zakresie poprawy jakości stanu dróg będących jego własnością;
4. Budowa chodników;
5. Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

 

Priorytet 3. Rozwój edukacji
1. Zapewnienie nowej bazy lokalowej przedszkola oraz utworzenie miejsc żłobkowych;
2. Realizacja budowy sali gimnastycznej o wymiarach 12x24 m przy Szkołach Podstawowych w Tylkowie i Gromie;
3. Zapewnienie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

Priorytet 4. Zapewnienie bezpieczeństwa
1. Termomodernizacja budynku OSP w Gromie;
2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w oparciu o środki finansowe z budżetu gminy i z zewnątrz (programy unijne i rządowe);
3. Zakup garażu dla OSP w Jurgach;
4. Kontynuacja działań w zakresie budowy posterunku policji na ul. Warszawskiej w Pasymiu.

 

Priorytet 5. Rozwój kultury, sportu i promocja Miasta i Gminy
1. Rozwijanie oferty Miejskiego Ośrodka Kultury;
2. Wspieranie działań Biblioteki Publicznej w Pasymiu;
3. Kontynuacja działań promocyjnych Miasta i Gminy;
4. Kontynuacja funkcjonowania informacji turystycznej;
5. Budowa budynku szatni sportowej wraz zapleczem socjalnym przy stadionie (ulica Młodzieżowa).

 

Priorytet 6. Działania na rzecz seniorów i wsparcie socjalne
1. Utworzenie Centrum Aktywnego Seniora w budynku obecnego Przedszkola w Pasymiu;
2. Kontynuacja działalności Centrum Wspierania Rodziny;
3. Pozyskanie i dystrybucja przez MGOPS w Pasymiu darmowej żywności dla osób najbardziej potrzebujących;
4. Przekształcenie MGOPS w Centrum Usług Społecznych oraz pozyskiwanie środków na realizacje usług społecznych;
5. Podjęcie działań w celu stworzenia wsparcia dla osób w wieku senioralnym i osób z niepełnosprawnościami.
 

Priorytet 7. Rozwój gospodarczy
1. Kontynuacja partnerskiej współpracy z przedsiębiorcami;
2. Kontynuacja uzbrajania terenów inwestycyjnych oraz pod budownictwo; jednorodzinne będących w zasobach gminnych w sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

 

Priorytet 8. Aktywizacja społeczeństwa
1. Dalsze tworzenie miejsc spotkań i aktywizacji mieszkańców w sołectwach, w których takich miejsc brakuje;
2. Kontynuacja realizacji funduszu sołeckiego - wsparcie sołectw w realizacji zadań statutowych;
3. Wspieranie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Współpraca i pomoc w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów unijnych;
4. Wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Materiał zlecony i opłacony przez KWW Nasza Ziemia Pasymska.Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama