Sobota, 2 Marca
Imieniny: Halszki, Heleny, Karola -

Reklama


Reklama

Prezes Brzozowski „rusza” na kontrole, posypią się kary?


Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach poinformował na gminnej stronie internetowej, że „od dnia 01.09.2022 r. przystępuje do wzmożonych kontroli sieci wodociągowo – kanalizacyjnej” Przeglądowi podlegać będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.


  • Data:

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać legitymacje służbowe oraz imienne upoważnienie. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który podpisują kontrolujący i odbiorca usług – informują urzędnicy.

 

- Podkreślamy również, że czyny zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych są przestępstwem, a zatem w przypadku skazania za nie przez sąd, dokonywany jest wpis w Krajowym Rejestrze Karnym – informuje w piśmie Prezes Zarządu ZGK Arkadiusz Brzozowski.

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Sp. z o.o. - informuje, że odbiorcy posiadający nie zalegalizowane przyłącza, którzy zgłoszą ten fakt i dokonają legalizacji zawierając umowę na dostawę wody i odbiór ścieków mogą uniknąć kar wymienionych w art. 28 cytowanej ustawy.


Reklama

 

Kontakt: Tel. 789-182-408, email: zaopatrzenie@zgkdzwierzuty.pl

 

W celu uniknięcia nieporozumień podczas dokonywanych czynności kontrolnych i eksploatacyjnych, przedstawiono nawet wyciąg przepisów z ustawy na podstawie, których będzie prowadzona kontrola.

 

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

Reklama

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 złotych.

Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 Komentarze do artykułu

Tor

Tylko za zaniedbania odpowiedzialność w wielu sprawach poniosą też urzędnicy........ Tak to niestety działa.

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama