Sobota, 28 Maj
Imieniny: Amandy, Jana, Juliana -

Reklama


Reklama

150 tys. zł do podziału na realizację zadań publicznych


Władze gminy Szczytno ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe. Dofinansowanie można otrzymać w czterech filarach: sport, edukacja, kultura oraz pomoc społeczna. Łącznie do podziału jest 150 tys. zł.Na sport przeznaczono 90 tys. zł.

Na zajęcia edukacyjne – 25 tys. zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 30 tys. zł.

Pomoc społeczna 5 tys. zł.

Szczegóły poniżej.

 

O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2
i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno ogłasza otwarty konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2022 roku
w zakresie:

 

 1. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1)     podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja rywalizacji sportowej,

2)     popularyzacja sportu poprzez organizację imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

1)     organizacja konkursów, olimpiad, imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży,

2)     organizacja zajęć z zakresu zdrowego stylu życia i bycia, np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, taniec, fitness.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1)   podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,

2)        promowanie dzieł lokalnych twórców kultury,

3)        wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego,

4)        wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi –

30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1)          organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy. Usługi przyznawane są mieszkańcom gminy Szczytno, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

 1. OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ:
 1. 1.     organizacje pozarządowe,
 2. 2.     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. 3.     stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. 4.     spółdzielnie socjalne,
 5. 5.     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 6. 1.         Ofertę należy złożyć na określonych druku zgodnym z załącznikiem do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej
  Urzędu Gminy Szczytno.
 7. 2.  Oferta powinna być wypełniona czytelnie (zaleca się wypełnienie maszynowe lub komputerowe) i kompletna. W przypadku, gdy dane pole nie będzie wypełniane zaleca się wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych zaleca się wpisać cyfrę „0” lub znak „-”.
 8. 3.  Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się zasadami przyznawania dotacji, terminami oraz warunkami realizacji zadania określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 9. 4.  Wszelkie pytania dotyczące prawidłowego wypełnienia oferty, warunków realizacji zadania i jego rozliczenia udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury
  i Sportu (pok. 303). Osoba do kontaktu: Monika Kowalska, tel. (89) 623 25 96.
 10. 5.  Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Szczytno,
  ul. Łomżyńska 3 (parter urzędu) lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia
  21 stycznia 2022 r.
 11. 6.  O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty składanej bezpośrednio
  w biurze obsługi interesanta lub data stempla pocztowego/data nadania przesyłki.
  1.    IV.         ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
  2. 1.  Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej (kryterium oceny formalnej).
  3. 2.  Do oferty należy dołączyć:
   1. a.    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
   2. b.    w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane
    w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
   3. c.    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
    w imieniu oferenta.
 1. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wszystkie załączniki z wyjątkiem aktualnego wyciągu z elektronicznego rejestru KRS powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
i podpisane przez osoby upoważnione wraz z datą potwierdzenia
(kryterium oceny formalnej).


Reklama

 1. 3.  Ocenie merytorycznej podlegają jedynie kompletne oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
 2. 4.  Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania.
  Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.
  1. a.           Wkład finansowy organizacji stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Szczytno, wymienione w ofercie i umowie oraz zaksięgowane na kontach księgowych organizacji.
  2. b.          Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego, czyli świadczenia wolontariuszy, pracy społecznej członków organizacji i może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej. Wkład ten powinien być udokumentowany poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem (zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej.
  3. c.           Do wkładu niefinansowego nie wlicza się wycenionego wkładu rzeczowego
   np.: nagród ufundowanych przez sponsora, bezpłatnego użyczenia lokalu itp.
  4. 5.   Określenie w ofercie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego
   w ogłoszeniu konkursowym, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej (bez możliwości uzupełnienia).
  5. 6.   Koszty kwalifikowalne to koszty, które:
   1. a.          są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne
    do jego realizacji;
   2. b.          są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
   3. c.          zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.
   4. 7.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
   5. 8.   Wysokość przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu względem wnioskowanej.
    W takim przypadku organizacja pozarządowa składa aktualizację do oferty lub może wycofać ofertę.
   6. a.       możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie;
   7. b.       przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
    w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   8. c.       proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy będą realizować zadanie publiczne;
   9. d.       planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   10. e.       planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
    i pracę społeczną członków;
   11. f.        analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
    1. 2.     Przy ocenie punktowej oferty komisja kieruje się następującymi zasadami:
    2. a.    maksymalny próg punktowy wynosi 30 punktów,
    3. b.    na ogólną ocenę oferty składa się średnia punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
 1. Zadanie powinno być realizowane w 2022 roku.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określi umowa.
 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania może być wcześniejszy niż data podpisania umowy z zastrzeżeniem, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do bieżącego informowania
  w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania.
 5. Zmiany treści umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy wymagają, poza wypadkami przewidzianymi w umowie, pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej.
 6. W celu dokonania zmian, które zgodnie z umową wymagają zawarcia aneksu, innych niż zmiany dopuszczone zapisami umowy, organizacja pozarządowa aktualizuje dane i składa wymagane dokumenty.
 7. Informację o zmianach należy złożyć nie później niż przed zakończeniem realizacji zadania.
 8. Organizacje pozarządowe, które otrzymają dotację są zobowiązane do informowania o współfinansowaniu zadania przez Gminę Szczytno we wszelkich materiałach prasowych, na spotkaniach informacyjnych, materiałach drukowanych, ogłoszeniach, banerach itp.
 1. TRYB STOSOWANY PRZY DOKONYWANIU OCENY OFERTY:
 1. Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa a następnie przedstawia je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Szczytno.
 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Wójt Gminy Szczytno.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie do 14 lutego 2022 r.
 1. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:
 1. Każda oferta musi być zaopiniowana przez co najmniej 3 członków komisji.
  Przy ocenie ofert konkursowych komisja kieruje się kryteriami określonymi
  w ogłoszeniu konkursowym, zapisami zawartymi w rocznym programie współpracy
  z organizacjami pozarządowymi. Przy ocenie oferty komisja bierze m.in. pod uwagę:

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNO W 2021 ROKU:

Reklama

 1. 1.     Na realizację zadań publicznych w 2021 r. przeznaczono środki finansowe
  w łącznej wysokości 130 tyś zł. Łączna wartość przyznanych dotacji (na etapie podpisywania umów) wyniosła 130 000,00 tyś. zł w tym na zadania z zakresu:
 • 4 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu (…) w łącznej kwocie 85 000 00 zł;
 • 5 zadań z zakresu kultury, sztuki (…) w łącznej kwocie 19 000 zł;
 • 4 zadania z zakresu nauki, edukacji (…) w łącznej kwocie 21 000 zł;
 • 1 zadanie z zakresu pomocy społecznej (…) w łącznej kwocie 5 000 zł.

 

 1. 2.     Informuję, iż w 2022 r. nie udzielono jeszcze żadnych dotacji.

 

Sprawę prowadzi:

Monika Kowalska

tel. 623 25 96Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

 • Szczytno z poważnymi wadami
  Co za bzdura, starosta lansuje się za kwotę 2000 zł. Podczas gdy każdy lekarz rodzinny wykonuje te badania w ramach NFZ.

  Barany


  2022-05-27 06:56:29
 • Sphinx wkroczył do Szczytna, uczta smaków w Twoim zasięgu (sprawdź szczegóły)
  Polecam zamówić jedzenie i udać się na długie zakupy... My czekaliśmy dwie godziny. Przy lemoniadach. Ja rozumiem, że taki dzień, że stoliki prawie wszystkie zajęte, ale ile można czekać na trzy humusy i dwie bułki??

  Mieszkanka


  2022-05-26 22:16:07
 • Miód idzie w parze z opłatkiem
  To sie nazywa smarowanie dupy miodem klechom, milosnikom dzieci.

  kropidło


  2022-05-26 13:45:17
 • Kolizja na przejeździe kolejowym w Dybowie
  Musiało dojść do kolizji na przejeździe kolejowym aż , to dopiero został tunel z porośniętych młodych drzew zlikwidowany.Teraz jest elegancko , dzięki za dobrze wykonaną pracę.

  Można ? , można.


  2022-05-25 19:31:05
 • Sobieski kończy 70 lat
  Szczerze - rzadko tu zaglądam, bo i po co, skoro wszystkie treści poznaję jeszcze zanim trafią one przed oczęta PT Czytelników. Ale zdarza się, że jednak zajrzę. Tym razem trafiłam na \"Sobiecha\", bo to moja szkoła i z sentymentem wspominana. Lektura komentarzy srodze mnie jednak zawiodła. Nie ze względu na ilość, lecz jakość. \"Sobiech\" (niezależnie od patrona zmienianego wraz z systemem) wypuścił z maturalnymi świadectwami tysiące absolwentów. Liczyłam więc na trochę wspomnień, opowieści z lat młodzieńczych, anegdot, historyjek o tym, jak to jakiś pan-prof czy pan-profka walczyli z niesfornymi młokosami i młokoskami (bądź odwrotnie). Niestety. Szkoda.

  Halina Bielawska, matura \'77


  2022-05-25 17:38:14
 • Kat Oliwii zdrowy, jest opinia biegłych
  Czyli pobicie w tym samym dniu innego człowieka to znaczy, że jest to działanie z premedytacją. Więc Sąd nie będzie miał wątpliwości co zrobić dla jego dobra.

  Jogucjusz


  2022-05-25 16:55:40
 • Alternatywy dla papierosów - rzetelna informacja to podstawa
  Ach ci naukowcy i inni mądrale którzy piszą o czymś czego sami nie doświadczyli. Palenie prawdziwych papierosów to bardziej nawyk, niż nałóg, a palenie e-papierosów to jak całowanie się przez szybę.

  Nałogowy palacz


  2022-05-25 15:28:26
 • Został miesiąc na złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła
  Ja deklaruję, że będę palił nawet oponami, żeby moja rodzina nie zamarzła zimą, a jak się skończą opony, to napalę bydlakami co, zamknęli polskie kopalnie i zrezygnowali z tanich Ruskich surowców. Zalecam poważnie się nad tym zastanowić, bo jeżeli ludzie zostaną postawieni przed wyborem: przetrwanie rodziny vs bydlaki, które do tego stanu doprowadziły, to zapewniam, że bydlaki już mogą szykować się do odstrzału. Dobrym przykładem jest obecnie Sri Lanka.

  borsux


  2022-05-25 10:04:29
 • Dąb przy Reja „odetchnął” dzięki miejskim drogowcom (zdjęcia)
  Bardzo dobry pomysł i dobrze wykonana robota. Brawo.

  Mieszkaniec ulicy Reja


  2022-05-25 07:05:28
 • Seniorzy chcą... tańczyć
  Panie Jerzy źle Pan wygląda w towarzystwie tych popleczników partyjnych. W zamian za pomoc wszyscy seniorzy będą musieli głosować na PSL i Pan również!

  Radek


  2022-05-25 06:30:51

Reklama