Środa, 6 Grudzień
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja -

Reklama


Reklama

Gmina Jedwabno zaprasza na sesję Rady Gminy – czwartek, 23 listopada


Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 roku, w sali narad Urzędu Gminy Jedwabno, pok. 22. Początek obrad sesji: godz. 09:00. Przypominamy, że w obradach może wziąć udział każdy mieszkaniec. Obrady są jawne. Samemu można ocenić pracę i zaangażowanie radnych.Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Reklama

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. „Klaster Szczycieńska Energia”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” Gminy Jedwabno na lata 2024-2028.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Reklama

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad sesji.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama