Poniedziałek, 23 Maj
Imieniny: Emila, Neleny, Romy -

Reklama


Reklama

GDDKiA w Olsztynie odpowiada na pytania protestujących (tylko w „Tygodniku Szczytno”)


Budowa obwodnicy Szczytna podgrzewa atmosferę wśród mieszkańców gminy Szczytna. Pierwsze protesty odbyły się między innymi w Nowym Gizewie, ale do walki o swoje szykują się też mieszkańcy Szczycionka, Kamionka, czy Rudki. Boją się, że na trasie obwodnicy znajdzie się sporo ich zabudowań, że będą wywłaszczani, że stracą swoje domy. W czwartek przedstawiciele sołectwa, którzy zawiązali specjalny komitet protestacyjny spotkają się z dyrektorem olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji i Dróg Krajowych Mirosławem Nicewiczem. Spotkanie zorganizował radny sejmiku wojewódzkiego Henryk Żuchowski. Odbyło się ono w budynku Urzędu Gminy Szczytno. Wzięli w nim udział udział też wójt Sławomir Wojciechowski oraz starosta Jarosław Matłach. Mieszkańcy Nowego Gizewa na profilu Facebook sołectwa zgłaszali pytania, które ich przedstawiciele zadali dyrektorowi GDDKiA w Olsztynie.Na dzień przed planowanym spotkaniem, w środę, „Tygodnik Szczytno” przekazał te pytania rzecznikowi prasowemu GDDKiA w Olsztynie. Odpowiedzi dziś trafiły do naszej redakcji. Publikujemy je w pełni (pytania i odpowiedzi – pisownia oryginalny).

 

 

Obwodnica Szczytna – pytania i odpowiedzi

 

1. Kto i kiedy podejmie decyzję o wyborze jednego z projektowanych wariantów?

 

Ad. 1) Po opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej etap I (STEŚ-R etap I) - planowany termin wykonania dokumentacji to 01.08.2022 r. - nastąpi ocena opracowania. W pierwszym etapie, przy udziale władz samorządowych, odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w siedzibie Oddziału GDDKiA

w Olsztynie. Następnie odbędzie się w Warszawie, również przy udziale władz samorządowych, posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych, na którym zostanie wybrany wariant optymalny, preferowany do realizacji. GDDKiA wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) w wariancie wskazanym we wniosku. Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu ostatecznej DŚU dla wnioskowanego wariantu.

 

 

2. Czy mieszkańcy, zainteresowani właściciele, przedstawiciele samorządu będą mieli jakikolwiek realny wpływ na podjęcie tej decyzji? Jaki?

 

Ad. 2) Jednym z najważniejszych elementów studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego etap I (STEŚ-R etap I), będzie wielokryterialna analiza porównawcza wariantów, której celem będzie porównanie wariantów pod względem różnych, istotnych z punktu widzenia budowy obwodnicy kryteriów, tj. kryteriów społecznych, środowiskowych, ekonomicznych, technicznych i funkcjonalno-ruchowych. W przypadku kryteriów społecznych pod uwagę brane są opinie władz samorządowych, mieszkańców, liczby budynków, które będą wyburzone oraz liczba nieruchomości zabudowanych w najbliższym otoczeniu drogi.

 

 

3. Czy i gdzie mogą przebiegać odcinki 3-jezdniowe, i jak to wpłynie na sąsiednie nieruchomości?

 

Ad. 3) Jeżeli pytanie dotyczy odcinków jednej jezdni o trzech pasach ruchu, z występującym naprzemiennie pasem do wyprzedzania, czyli o jednojezdniowym przekroju 2+1 (w którym naprzemiennie występują dla jednego kierunku 2 pasy, a dla drugiego 1 pas ruchu przykładem takiego rozwiązania jest zachodnia obwodnica Mrągowa), to informujemy, że na tym etapie nie mamy danych pozwalających na określenie przekroju drogi.

 

 

 

4. Jakie połączenia z drogami lokalnymi będą choćby na drogach do Rudki i Zabiel? Ile miejsca ona mogą zająć i czy nie trzeba będzie wywłaszczać kolejnych właścicieli nieruchomości?

 

Ad. 4) Rozwiązania techniczne w zakresie powiązań z istniejącą siecią dróg nie są jeszcze opracowane.

 

 

 

5. Dlaczego projektowane warianty obwodnicy utajnia się przed mieszkańcami? Komu, czemu to ma służyć? Czy obwodnica nie ma służyć mieszkańcom, również gminy?

 

Ad. 5) Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Szczytna jest na etapie szukania możliwych

do realizacji wariantów przebiegu. W tym celu wykonywane są analizy map, prognozy ruchu, analizy istniejącej i nowej zabudowy, identyfikowane obszary cenne przyrodniczo wymagające ochrony, obszary występowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych. Na obecnym etapie mamy zbyt mało danych, aby jednoznacznie stwierdzić, czy wstępnie wyznaczone warianty są możliwe do realizacji oraz czy nie ulegną znacznej korekcie. Z doświadczenia w przygotowaniu tego typu inwestycji wiemy, że podawanie do publicznej wiadomości niezweryfikowanych informacji, które z czasem mogą ulec zmianie jest szkodliwe społecznie i wizerunkowo. Wstępne przebiegi wariantów zostały przedstawione władzom samorządowym w celu zasięgnięcia opinii oraz pozyskania informacji o uwarunkowaniach miejscowych, które mogą mieć wpływ na trasowanie poszczególnych, analizowanych wariantów obwodnicy, a nie w celu wskazania wariantu preferowanego. W celu doprecyzowania rozwiązań

i zebrania podstawowych danych do projektowania projektanci potrzebują kilku miesięcy. Przewidujemy, że na początku 2022 r. zostaną dopracowane rozwiązania potencjalnych warianty obwodnicy i zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych mieszkańcom. Wtedy będziemy gotowi odpowiedzieć, między innymi na pytania techniczne, które Państwo zadajecie.

 

 

6. Proszę zapytać Pana Dyrektora GDDKiA jakie mają poczynać kroki osoby, które są w trakcie budowy domu na inni WARIANTÓW 1 2 3 ? Sytuacja okazuję się nie jasna i nie bardzo wiadomo co robić dalej ? A czas ucieka...

 

Ad. 6) Każda inwestycja liniowa celu publicznego wymaga zajęcia pod jej realizację nieruchomości, często są to nieruchomości, na których są realizowane inwestycje prywatne. Na początku 2022 r. przekażemy do publicznej wiadomości wiarygodne informacje na temat możliwych wariantów przebiegu obwodnicy oraz wstępnych granic terenu, który będzie zajmowany pod drogę

w poszczególnych wariantach. W ramach opracowywanego studium zostanie wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wszystkich potencjalnych wariantów przebiegu obwodnicy. Ostateczna decyzję, który wariant obwodnicy jest optymalny i będzie rekomendowany do realizacji we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapadnie po wieloetapowej ocenie opracowania, w której wezmą udział również władze samorządowe. Przewidujemy, że wybór wariantu realizacyjnego nastąpi na przełomie 2022 i 2023 r.

 

 

7. Zapytamy również, czy przy opracowywaniu wariantów dla Nowego Gizewa konsultowano się z firmą Energa, w związku z kumulacją linii energetycznych na naszym terenie.


Reklama

 

Ad. 7) Projektanci wystąpili do Energa o wskazanie warunków rozwiązania kolizji z obwodnicą. Obecnie trwają analizy możliwych rozwiązań technicznych. Nie mamy jeszcze wyników tych analiz.

 

 

8. Geneza powstania 3 pierwotnych wariantów: czy powstały na podstawie wytycznych GDDKiA, czy na podstawie wcześniejszych wariantów czy też z inicjatywy projektantów A w późniejszym etapie będą dokonywane analizy dla każdej z wersji? Czy nie mógłby zostać przedstawiony np. przebieg jednego wariantu najmniej ingerującego w zabudowę z różnymi połączeniami z drogami krajowymi?

 

Ad. 8) Podstawowymi materiałami do wytrasowania analizowanych trzech wariantów były wcześniejsze prace projektowe dotyczące obwodnicy Szczytna w ciągu DK53, plany miejscowe oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Szczytna, istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz infrastruktura techniczna, lokalizacja obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000. Ponadto wstępne analizy ruchu wskazują, że ruch tranzytowy na terenie Szczytna jest niewielki, więc obwodnica powinna przebiegać jak najbliżej centrum miasta, aby jej realizacja była uzasadniona.

Zarówno zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. „O udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” jak i wewnętrznymi zarządzeniami GDDKIA w szczególności zgodnie z zarządzeniem nr 58 z dnia 23 listopada 2015 r. „W sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji” wymagane jest analizowanie różnych wariantów przebiegu obwodnicy. Jest to warunek konieczny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która z kolei jest konieczna do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.

 

 

9. Mapy terenu pokazują, że obwodnicę można poprowadzić bezinwazyjnie dla gospodarstw domowych, dlatego proste pytanie - dlaczego nie projektuje się obwodnicy jak najmniej kolidującej z zabudową mieszkalną?

 

Ad. 9) Analizowane są trzy warianty z czego w przypadku wariantu 2 wstępna ocena zakłada wyburzenie jednego budynku gospodarczego, natomiast w wariancie 3 brak jest wyburzeń. Przy trasowania wariantów bardzo istotnym czynnikiem jest ograniczenie liczby wyburzeń.

 

 

10. Dlaczego przy wytyczeniu tychże wariantów obwodnicy nie wzięto pod uwagę zostawienia zapasu na rozrost miasta - zabudowę mieszkalną i inwestycyjną?

 

Ad. 10) Szczytno jest miastem którego rozwój jest ograniczony ze względu na występujące od strony zachodniej i południowej obszary leśne, które są obszarami szczególnej ochrony Puszczy Napiwodzko- Ramuckiej - Natura 2000. Takie same ograniczenia dotyczą budowy obwodnicy.

 

 

11. Dlaczego wytycza się obwodnicę kompletnie ignorując opracowane wcześniej zagospodarowanie terenu na podstawie którego ludzie otrzymali pozwolenia na budowę domów?

 

Ad. 11) Analizowane są trzy warianty obwodnicy Szczytna. Przy trasowaniu tych wariantów brano pod uwagę zarówno istniejące zagospodarowanie terenu jak i rezerwę w planach miejscowych pod budowę obwodnicy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania planu przestrzennego gminy Szczytno oraz inne aspekty o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 8.

 

 

12. Skoro obwodnica ma na celu wyprowadzić ruch samochodowy z obszaru zabudowanego, to dlaczego planuje się ją poprowadzić przez inny obszar zabudowany który jest zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, przecież to ma być jak sama nazwa wskazuje OBWODNICA?

 

Ad. 12) Miasto Szczytno nie jest miastem w którym występuje duże natężenie ruchu tranzytowego. Występujące problemy komunikacyjne w centrum miasta spowodowane są w znacznie większym stopniu ruchem lokalnym zarówno mieszkańców jak i ruchem „do Szczytna” i „ze Szczytna” oraz bardzo niską przepustowością istniejącego układu drogowego spowodowaną bardzo dużą liczbą skrzyżowań i zjazdów. Mając na uwadze powyższe konieczne jest takie trasowanie wariantów, aby obwodnica służyła nie tylko dla ruchu tranzytowego, ale również dla ruchu lokalnego. Oddalanie obwodnicy od centrum miasta powoduje zmniejszanie natężenia ruchu na obwodnicy oraz zwiększanie natężenia ruchu w centrum miasta. Taka obwodnica nie ma uzasadnienia, ponieważ nie rozwiąże problemów komunikacyjnych Szczytna.

 

 

13. Sprawa obwodnicy ciągnie się od dawna, wytyczono już wcześniej warianty, których opracowanie też sporo kosztowało. Biorąc je pod uwagę z dala od naniesionych na mapę wariantów ludzie pokupowali działki, pobudowali domy, po czym zaniechano kosztowne plany. Jak to możliwe, że teraz przychodzi jakaś kolejna firma, czy też inni ludzie i wytyczają obwodnicę w tych miejscach gdzie ludzie już mieszkają i gdzie miało jej nie być, tym samym mając za nic tych, którzy przez lata ciężko pracowali na to co mają, a co w wkrótce jednym zostanie ,,zaorane" a innym zostanie zafundowany ,,extra widok" z okien.

 

Ad. 13) Materiały opracowane w 2010 r. są wykorzystywane w obecnie prowadzonych pracach.

W przypadku wariantu 2 i 3 na odcinku od drogi krajowej nr 53 (w m. Korpele) do drogi krajowej nr 57 (Nowe Gizewo) przebieg wariantów 2 i 3 jest zbliżony do przebiegów wcześniej analizowanych. Natomiast na odcinku od drogi krajowej nr 57 (nowe Giżewo) do drogi nr 53 (kierunek na Ostrołękę) wcześniejsze prace projektowe zakończyły się konkluzją, że ze względu na znaczne oddalenie od Szczytna obwodnica na tym odcinku jest nieuzasadniona ruchowo i ekonomicznie. Mając na uwadze powyższe na przedmiotowym odcinku analizowane są również warianty bliższe centrum miasta.

 

 

14. Szacowany koszt obwodnicy wynosi 472 mln zł. Jaka kwota została faktycznie zabezpieczona na ten cel? Czy kwota ta pozwala na jakiekolwiek modyfikacje najdłuższego wariantu (zakładając, że najdłuższy będzie najdroższy, choć wcale tak nie musi być, jeżeli dojdą wywłaszczenia)? Słyszymy, że warianty te mogą ulec modyfikacjom, a może w ogóle nie ma środków na jakiekolwiek zmiany?

Reklama

 

Ad. 14) Zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury Programem Inwestycji dla budowy obwodnicy Szczytna szacunkowy koszt budowy obwodnicy wynosi 472 mln zł. Taka kwota została zapewniona na budowę obwodnicy. Na poszczególnych etapach prac projektowych w miarę doszczegółowienia rozwiązań projektowych koszt realizacji będzie weryfikowany. Realizacja inwestycji jest możliwa pod warunkiem jej uzasadnienia ekonomicznego. Na uzasadnienie ekonomiczne wpływa przede wszystkim prognozowany na obwodnicy ruch. Głównym problemem w przypadku obwodnicy Szczytna jest wykazanie, że prognozowany ruch uzasadni jej budowę.

 

 

15. Jak w praktyce wygląda procedura i zasady przyznawania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości? Przykładowo, jeżeli nieruchomość jest warta np. 1 000 000 zł, a jest obciążona hipoteką np. 400 000 zł, to ile faktycznie odszkodowania dostanie właściciel?

 

Ad. 15) Wojewoda ustala wysokość odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość odszkodowania równa jest wartości rynkowej nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie należne właścicielowi nieruchomości pomniejszane jest o wartość ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości np. służebność lub hipoteka. Jeśli więc nieruchomość jest warta 1 000 000,00 zł i jest na niej ustanowiona hipoteka na rzecz banku, a wartość tego zobowiązania wynosi 400 000,00 zł to właściciel nieruchomości otrzymuje 600 000,00 zł, a bank 400 000,00 zł.

Procedura nabywania nieruchomości pod budowę drogi została szczegółowo przedstawiona na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania.

 

 

16. Przy okazji, z dokumentacji przetargowej wynika, że musi być opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko. W raporcie tym należy wskazać wariant proponowany do realizacji, racjonalny wariant alternatywny oraz racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska (niektóre z wariantów będą spełniały po dwa w/w kryteria). Dlatego teraz zrozumiałem, dlaczego mamy do czynienia z trzema wariantami obwodnicy.

Tylko który jest który? Może warto o to dopytać p. dyrektora?

 

Ad. 16) Harmonogram realizacji inwestycji przewiduje termin na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji na wrzesień 2022 r., obecnie w trakcie wykonania jest inwentaryzacja przyrodnicza. Mając na uwadze powyższe dopiero po zakończeniu wszystkich wymaganych prawem do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko badań, ekspertyz, obliczeń, inwentaryzacji, będzie możliwe przedstawienie wniosków. Ponadto zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami GDDKIA procedura wskazywania wariantu preferowanego przez GDDKiA jest znacznie szersza i nie skupia się wyłącznie na uwarunkowaniach środowiskowych. Warianty oceniane są też pod względem technicznym, ekonomicznym, ruchowym i społecznym. Przeprowadzenie wszystkich analiz wymaga czasu.

 

 

17. Zgodnie z dokumentacją przetargową na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego obwodnicy Szczytna, firma która wygrała przetarg, podpisanie umowy 1 czerwca 2021 r., ma do 14 miesięcy na przekazanie etapu I studium, a do 15 miesięcy na przekazanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W tym czasie rozstrzygnie się, który wariant zostanie przedłożony do decyzji. Dlatego też, uspokajające zapewnienia rzecznika GDDKiA należy traktować z ostrożnością.

 

Ad. 17) Harmonogram realizacji inwestycji zakłada wykonanie do końca czerwca 2022 r. STEŚ-R etap I, który będzie podlegać ocenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) na poziomie olsztyńskiego Oddziału GDDKiA. Następnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych, na którym zostanie wskazany wariant preferowane przez GDDKiA do realizacji. Na przełomie 2022 i 2023 roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w kwietniu 2023 r. wydanie ww. decyzji. Roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji planowane są w latach 2027-2029 r.

 

 

18. Zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępność do obwodnicy ograniczona będzie do węzłów/skrzyżowań. Wbrew zapewnieniom projektantów, nie będzie to więc droga jak do Olsztyna, bo nie przewiduje się wjazdów/zjazdów do posesji przy obwodnicy.

 

Ad. 18) Obwodnica Szczytna jest projektowana na parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP – jest to najniższa dopuszczalna klasa dla drogi krajowej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (z późniejszymi zmianami) „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” stosowanie zjazdów na drodze klasy GP jest dopuszczalne wyjątkowo, gdy w celu obsługi terenów przyległych

do pasa drogowego brak jest innej możliwości dojazdu lub nie jest uzasadnione, bądź możliwe wykonanie albo wykorzystanie drogi niższej klasy lub dodatkowej jezdni. Jednocześnie mając

na uwadze to, że jest to nowy przebieg drogi oraz to, że zjazdy znacząco pogarszają zarówno poziom bezpieczeństwa ruchu jak i przepustowość drogi, nie dopuszczamy takiej możliwość. W celu zapewnienia dostępu do obwodnicy z przyległych nieruchomości będą projektowane dodatkowe jezdnie.

 

 

 

19. Obwodnica wcale nie musi być dwujezdniowa. Specyfikacja przewiduje, że w razie potrzeby (wynikającej z badań natężenia ruchu), można zaprojektować 3 jezdnie. Wiązać się to będzie z istotnym poszerzeniem obwodnicy i zajętego terenu.

 

Ad. 19) Jezdnia drogi składa się z co najmniej dwóch pasów ruchu, po jednym dla każdego kierunku. Biorąc pod uwagę prognozowane natężenie ruchu rozważane są wyłącznie dwa warianty przekroju obwodnicy Szczytna. Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach po jednym dla każdego kierunku (szerokość jezdni w takim wypadku wynosiłaby 7,0 m) lub jednojezdniowy przekrój 2+1 (szerokość jezdni w takim wypadku wynosi 12,0-13,0 m). Mamy zbyt mało danych, aby na tym etapie wskazać szerokość przekroju drogi.Komentarze do artykułu

xy

\"Ponadto wstępne analizy ruchu wskazują, że ruch tranzytowy na terenie Szczytna jest niewielki, więc obwodnica powinna przebiegać jak najbliżej centrum miasta, aby jej realizacja była uzasadniona\" \"Miasto Szczytno nie jest miastem w którym występuje duże natężenie ruchu tranzytowego\" \"Realizacja inwestycji jest możliwa pod warunkiem jej uzasadnienia ekonomicznego. Na uzasadnienie ekonomiczne wpływa przede wszystkim prognozowany na obwodnicy ruch. Głównym problemem w przypadku obwodnicy Szczytna jest wykazanie, że prognozowany ruch uzasadni jej budowę.\" Skoro tak, to może obwodnica wcale jest ona potrzebna ?

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama